HD 3786 - Lançamento
58x58 - PEI: 4

HD 3787 - Lançamento
58x58 - PEI: 4

HD 3788 - Lançamento
58x58 

HD 3792 - Lançamento
58x58 

HD 3793 - Lançamento
58x58 

HD 3825 - Lançamento
58x58 - PEI: 4

HD 3826 - Lançamento
58x58 - PEI: 4

HD 4001
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4002
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4005
32x58 

HD 4016
32x58 - PEI: 4

HD 4027
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4029
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4030
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4035
32x58 - PEI: Revestimento

HD 4036
32x58 - PEI: Revestimento